Článek I. – Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránky:
https://www.mmbartosovi.cz/

Obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě a prodej
tištěných knih manželů Michala a Michaely Bartošových (dále označované
souhrnně slovem „knihy“).

Tyto obchodní podmínky společnosti New Organic Production s.r.o, se sídlem
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 07390297, DIČ: CZ07390297, zapsaná u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300248 (dále jen „prodávající“) upravují
v souladu s příslušnými ustanovení mi zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé uzavřením smlouvy mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“).

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím
osobám bez souhlasu autora je zakázáno, s výjimkou uvedenou přímo v knize.
Objednávkou knih přijímáte, že jakékoliv použití informací z knihy a úspěchy či
neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně
nenese žádnou zodpovědnost. V knize můžete najít informace o produktech nebo
službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru
k této tématice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej knih.
Kupující objednává vybrané produkty vyplněním elektronického formuláře na stránce
s objednávkou.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná
práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje dodat kupujícímu na poštovní adresu
tištěnou knihu a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami
pro nákup na webové stránce https://www.mmbartosovi.cz/ a že s nimi souhlasí.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká
vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena produktu, pokuty, faktury

Cena produktu: V souhrnu objednávky jsou uvedeny všechny aktuální ceny produktů
v konečných cenách i včetně DPH v aktuální zákonné výši a včetně ceny za
poštovné.

Faktura: Při potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu,
po přijatí platby potom řádný daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o
provedené koupi.

Článek IV. – Forma a způsob platby, dodací podmínky

K platbě dochází jednorázově na základě odeslání objednávkového formuláře.
Možnost platby: bankovním převodem, platební kartou nebo na dobírku.
Dodání zboží: kniha bude zaslána Českou poštou na adresu uvedenou při
objednávce, případně přes dopravce Zásilkovna.

Článek V. – Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího emailem na
adrese michal@smysluplnevztahy.cz, prodávající zašle kupujícímu informace, jak
postupovat.

Článek VI. – Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo do 14 dnů od uskutečnění objednávky odstoupit od smlouvy. V
případě, že se tak rozhodne, je povinen toto učinit elektronickou formou na
adresu michal@smysluplnevztahy.cz s prohlášením, že odstupuje od smlouvy. Je
rovněž povinen přiložit fakturu.

Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně knihy.
Částka bude doručena nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od
smlouvy.

Článek VII. – Ochrana osobních údajů

Vaše údaje, především e-mailové adresy i jiné, jsou zpracovány v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů.
Prodávající dělá vše pro to, aby svěřené údaje zabezpečil proti manipulaci, ztrátě,
zničení či zásahu nepovolaných osob.

Celé znění ochrany osobních údajů kupující najde v Zásadách ochrany osobních
údajů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 10. 2020. Prodávající si
vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.